consiliu_local

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, joi, 30 mai 2019, ora 13.00,în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Ordinea de zi este următoarea :

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.04.2019;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 4. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2019; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2019; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 ale RATC Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Ecosal SRL Constanța la data de 31.12.2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 136/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RATC Constanța pe anul 2019; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale armonizate la 31.12.2018 ale RADET Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 12. roiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului consiliului de administrație, matricei consiliului de administrație, matricei profilului candidatului și a profilului candidatului pentru funcția de administrator din cadrul consiliului de administrație al RAEDPP Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale RAEDPP Constanța încheiate la 31.12.2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 49/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării destinației spațiului închiriat situat la adresa șoseaua Mangaliei nr. 86 iniţiator: primar Decebal Făgădău
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 451/2018 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2019; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social pentru persoanele victime ale violenței domestice „Centrul de găzduire Sfânta Sofia” în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Orașul Batumi, Republica Autonomă Adjara din Georgia; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța în dosarul civil nr. 262/36/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța , iniţiator: primar Decebal Făgădău
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 109/2019 privind achiziția serviciilor de consultanță și informare juridică, asistență și reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2019; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 24. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 273/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2018-2019; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 26. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 27. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 28. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 29. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării iniţiator: primar Decebal Făgădău
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 31. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Direcția generală de asistență socială Constanța a unor imobile ce constituie domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea RAEDPP Constanța a unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 85736/02.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Liliacului nr. 7, în suprafață de 50 mp, în vederea vânzării directe către Ciocîrlan Dumitru-Florin și Ciocîrlan Mihaela; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 85738/02.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Salonic nr. 12, în suprafață de 309 mp, în vederea vânzării directe către Percsi Letiția Ligia; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 88603/07.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 88G, în suprafață de 44 mp, în vederea vânzării directe către Mănițiu Victor;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 88600/07.05.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 1944/14.12.2005 și sub nr. 80/10.02.2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bl. FZ12, scara E și F, în suprafață de 733 mp, către SC Stejarul SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 39. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 120/2012;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. I.G. Duca, str. Griviței, str. Atelierelor și str. Ștefan cel Mare, inițiatori Halep George și Halep Costică;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, inițiator SC Media Outpost SRL , iniţiator: primar Decebal Făgădău
 42. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 361/2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+8-9E – locuire colectivă, str. Liviu Rebreanu nr. 40, investitor SC Tribeca Management SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 43. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” – Campus Social Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 44. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 45. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 220/2016 modificată prin HCL nr. 178/2018 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical. iniţiator: primar Decebal Făgădău
Articolul precedentCanalul Dunăre-Marea Neagră a împlinit 35 de ani!
Articolul următorBilete pentru finala Cupei României, Astra – Viitorul