Începând de azi, 15 noiembrie 2019, este reluată tipărirea și distribuția de carduri europene de asigurări sociale de sănătate, în baza unui Acord – cadru semnat de CNAS pentru o perioadă de 3 ani.

 Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara respectivă.

CNAS precizează că trebuie reținut faptul că „utilizarea cardului european NU este posibilă pentru situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat”.

„Cardul european acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă, pentru anumite servicii putând să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral, acest lucru depinzând de sistemul de asigurări din ţara în care sunt acordate respectivele servicii medicale devenite necesare”, se ptrecizează în comunicatul trimis de CAS.

Pentru eliberarea cardului european, asiguratul depune o cerere tip la casa de asigurări de sănătate în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul, urmând ca acesta să fie eliberat în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE, fiind primit de asigurat la adresa de domiciliu, prin serviciile poștale.

În cazul unor circumstanţe excepţionale, care împiedică punerea cardului la dispoziţia persoanei asigurate, casa de asigurări de sănătate eliberează certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european.

Atât cardul european, cât şi certificatul provizoriu de înlocuire deschid aceleași drepturi titularului.

Costul cardului european se suportă din fond, iar începând din 14 martie 2019 perioada de valabilitate a cardului european este de 2 ani de la data emiterii.